Co se žárovkou, když dosvítí?
Do směsného odpadu nepatří.

Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která dosvítila. Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž do popelnice na směsný odpad nepatří. Z některých mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

V posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější druhy světelných zdrojů. Nejčastěji to jsou LED žárovky, ale řada lidí stále ještě využívá i kompaktní a lineární zářivky, které má v zásobě. Co dělat, když dosvítí?Rozhodně nesmí skončit v odpadkovém koši. Světelné zdroje patří mezi elektroodpad a jako takový se musí řádně recyklovat. Důvodem jsou druhotné suroviny – plasty, kovy a sklo – které lze znovu využít. Dalším důvodem je možný obsah nebezpečných látek, se kterými je potřeba odborně nakládat.

Například trubicové i kompaktní zářivky obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba ze světelných zdrojů odebrat. Při špatném či neodborném zacházení může rtuť ve vyšších koncentracích ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.

Všechny vysloužilé žárovky a zářivky proto odevzdejte do zpětného odběru, například v obchodě při nákupu nových. Dalším místem, kde správně odevzdat nefunkční světelný zdroj, je sběrný dvůr na adrese Zašová 170, 756 51. Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití.Zpětný odběr veškerých světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové, 15. 4. 2024


Nefunkční světelné zdroje a vysloužilé elektro sbírá EKOLAMP

 

Vysloužilé zářivky, LED žárovky či přímo žhavené žárovky včetně halogenových, dále fény, vysavače nebo rychlovarné konvice rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se vysloužilá elektrozařízení dají opětovně využít a recyklovat, ale úsporné zářivky navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.


Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny.

Ze starého fénu nový elektrospotřebič

Důležitým zdrojem cenných druhotných surovin jsou i malé a velké elektrospotřebiče, které by rozhodně neměly končit v kontejnerech na běžný komunální odpad. Obsahují například hliník, mosaz, měď, stopové množství zlata a dalších vzácných kovů, které se dají znovu využít při výrobě nových elektrozařízení. Elektroodpad tak díky vám neskončí nikde ve spalovně, nebo na skládce, ale ve výrobě, kde z něj může vzniknout nový elektrospotřebič.

Odneste je „do sběru“

Pokud teď přemýšlíte, jak s vysloužilým elektrozařízením či žárovkou naložit a kde je odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.

 Vysloužilý světelný zdroj můžete odevzdat v elektro obchodě při nákupu nového nebo ho odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna na obci v Zašové č. p. 36 PSČ 756 51 nebo ve firmě Mézl a Janíček s. r. o. Zašová 170.

 Také můžete nefunkční zářivku, wolframovou, halogenovou či LED žárovku odnést spolu s dalším elektroodpadem do sběrného dvora Mézl a Janíček s. r. o. v Zašové , (Zašová 170, 756 51). Obsluha sběrného dvora je zdarma převezme a vloží do speciálních sběrných nádob. 

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci

 Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Zašová zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Provozuje síť sběrných míst, která vybavuje sběrnými nádobami a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obec Zašová  finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové 19. 12. 2023


Proč se recyklují žárovky a jiná elektrozařízení?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé zářivky, nefunkční žárovky a další světelné zdroje je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Zašová. Obyvatelé naší obce Zašová mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře Zašová 170, 756 51)bchodě při nákupu nových.Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako technický materiál.Prostřednictvím společnosti EKOLAMP se v roce 2022 sesbíralo a zrecyklovalo 576 tun použitých světelných zdrojů a přes 4010 tun velkých a malých elektrozařízení.Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně žárovek hází do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

 
Více o problematice nakládání s nefunkčními elektrozařízeními zjistíte na www.ekolamp.cz.
V Zašové 14. 9. 2023
 

Domácnosti a firmy v loňském roce předaly k recyklaci 576 tun světelných zdrojů. Díky recyklaci se opětovně využilo přes 90 % materiálů.

Prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP bylo dále sebráno 4010 tun velkých a malých elektrozařízení. I tento elektroodpad lze efektivně recyklovat.

Více informací o recyklaci zde:

https://www.prumyslovaekologie.cz/info/cesi-odevzdali-k-recyklaci-576-tun-svetelnych-zdroju

V Zašové 29. 5. 2023

 

Recyklace má smysl

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

 Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.
V naší obci Zašová můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře Zašová 170, 756 51 Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna ( na obecním úřadu)
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo a ekologicky zpracovalo 551 tun světelných zdrojů, téměř 963 tun malých a 2668 tun velkých elektrozařízení.

Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové 23. 2. 2023


Kam se žárovkou, když dosvítí?

Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila. Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

V posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější druhy. 
Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky nebo čím dál
častěji LED žárovky.

Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moderních světelných zdrojů
je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. 
Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít.
Navíc zářivky (trubicové i kompaktní) obsahují malé množství jedovaté rtuti,
kterou je třeba odborně zpracovat.

Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit
lidské zdraví a životní prostředí.

Nejjednodušší je vzít jakoukoliv vysloužilou žárovku a odevzdat ji v obchodě
při nákupu nové.

Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem,
je   odevzdat ho ve sběrném dvoře Zašová 170, 756 51.

Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby,

aby nedošlo k jeho rozbití.
Zpětný odběr veškerých světelných zdrojů i dalších elektrozařízení
pro naši obec.
Zašovou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby
a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu.

Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků,
které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného
elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně
životního prostředí
okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách 
společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové 10. 10. 2022

Více než 90 % materiálů z vysloužilých elektrozařízení se daří opětovně využít

 

Již v minulém čísle jsme Vás informovali o skvělých výsledcích sběru, kterých se nám společně s Vámi podařilo dosáhnout v roce 2021. Šlo o 551 tun světelných zdrojů, 963 tun malých elektrozařízení a 2668 tun velkého elektra. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít více než 95 % materiálů ze světelných zdrojů, přes 90 % materiálů z malých a více než 92 % materiálů z velkých elektrozařízení.

Nejpilnější sběrači jsou opět z krajů Královéhradeckého a Prahy, nejhůře si vedly kraje Liberecký a Karlovarský, podobně jako tomu bylo v roce 2020. Více zde.

V Zašové, 11. 7. 2022
EKOLAMP v médiích:
Ochota recyklovat světelný elektroodpad se zvyšuje 

Ekologické chování lidí se zlepšuje. Vyplývá to nejen z výsledků sběru vysloužilých světelných zdrojů a elektrozařízení, ale také z průzkumu společnosti EKOLAMP, který proběhl v loňském roce mezi 1204 respondenty ve všech krajích České republiky.

Zatímco v roce 2019 byli lidé ochotni do sběrného místa s vysloužilým světelným zdrojem dojít maximálně 769 metrů, v následujícím roce to bylo již 929 metrů a v roce 2021 uvedli, že by jim nevadilo ujít k recyklační nádobě až 1069 metrů. Ze sběrných míst lidé preferují prodejny elektro, supermarkety a sběrné dvory.

Ekologické chování se ale region od regionu liší, tak například nejaktivnější Jihočeši, obyvatelé Olomouckého kraje, či Středočeši jsou ochotni urazit do sběrného místa skoro dva kilometry. Kdo je naopak nejpohodlnější, zjistíte zde.

 V Zašové, 25. 4. 2022


Češi si vylepšují osvětlení domácností

 

Své domovy si Češi zútulňují různými typy svítidel, jen za poslední rok si jich do domácností nakoupili 3,8 milionu kusů. Převažují malá svítidla, jako jsou stolní či nástěnné lampy a různá dekorativní osvětlení do studoven, pracoven a obývacích pokojů. Možná Vás překvapí, že v průměrné domácnosti je instalováno celkem 14 různých svítidel, lustrů, lamp a lampiček. Jak vyplynulo z aktuálního průzkumu společnosti EKOLAMP, je ve všech domácnostech v Česku více než 63 milionů svítidel. Více se dozvíte z tiskové zprávy.

 V Zašové, 11. 1. 2022


Jak rozhodnout, jestli je výrobek elektrozařízení?

 

Stále se na nás obrací účastníci našeho kolektivního systému, protože si nejsou jisti, zda ten či onen konkrétní výrobek je, či není elektrozařízení. Chceme Vás ubezpečit, že nejde o nic složitého. S rozhodováním Vám pomůže tato přehledná pomůcka. Věříme, že díky ní bude rozhodování hračka.

Uvedený leták shrnuje informace ze zákona o výrobcích s ukončenou životností a dalších dokumentů, nicméně není oficiáním a závazným návodem, jak elektrozařízení zařazovat. Zařazování elektrozařízení do jednotlivých skupin je totiž pouze na samotných výrobcích a kolektivní systém nemůže tuto povinnost převzít.

 

V Zašové 11. 10. 2021


Vykazování světelných zdrojů nově zařazených do zpětného odběru

Jak jsme Vás již dříve informovali, došlo na základě nového zákona o výrobcích s ukončenou životností a Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení nových typů světelných zdrojů do povinnosti zpětného odběru. Jedná se především o LED pásky, LED moduly, přímožhavené wolframové a halogenové žárovky včetně autožárovek. Naši účastníci, kteří tyto světelné zdroje uvádějí na trh, je nyní vykazují v rámci pravidelných hlášení do Informačního systému v rámci podkategorie 3.7., tedy „Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené“. Tato skupina byla prozatím otevřena všem účastníkům. Pokud ji však nepotřebujete, můžete nás požádat o její uzamčení.

Zpětný odběr LED pásků

U některých typů světelných zdrojů je vykazování trochu složitější, například u LED pásků. Na základě Sdělení MŽP se totiž doporučuje stanovit pro účely účtování příspěvku na recyklaci jako jednotku 1 metr LED pásku, tzn. 1 kus = 1 metr LED pásku.

 

Pro snadnější pochopení jsme připravili informační materiál, který Vám s vykazováním LED pásků pomůže.


Klasické a halogenové žárovky nově patří do zpětného odběru


 

Klasické, přímo žhavené žárovky ztratily v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností výjimku ze zpětného odběru. Přímo žhavené klasické žárovky nebyly původně do zpětného odběru zařazeny, protože jejich výroba byla zakázána a tudíž se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba. Nicméně se ukázalo, že se pod různými názvy (průmyslové žárovky, otřesuvzdorné žárovky atd.) do České republiky dále dovážejí a po skončení jejich životnosti často končí v kontejnerech na použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které jsou na našem trhu stále běžně k dostání. Od 1. ledna 2021 tedy spadají přímožhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci.

 V Zašové dne 19. 4. 2021


Lidé dávají přednost úspornějším typům osvětlení

Jak vyplynulo z našeho aktuálního průzkumu, za poslední rok přibylo do tuzemských domácností přes 4 miliony nových svítidel. Růst podpořil trend práce z domova a s tím spojené zařizování pracoven a studoven. V domácnostech převažují malá svítidla, která vítězí nad velkými lustry v poměru devět ku pěti.


Lidé také více využívají úsporné světelné zdroje, které nyní představují 78 % instalované báze - jde zejména o LED žárovky a kompaktní zářivky. Před dvěma lety ještě převládaly neúsporné zdroje. Více zajímavých informací a dat z průzkumu, který společnost EKOLAMP realizovala mezi 1200 respondenty, naleznete v této zprávě.

                                              


 


V Zašové dne 18. 1. 2021

 

Průzkum potvrdil, že evropští spotřebitelé vědí, jak recyklovat

Průzkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z průzkumu realizovaného v 5 evropských zemích vyplývá, že 62–88 % spotřebitelů si je vědomo, kde a jak se má elektroodpad správně zlikvidovat. Zhruba tři čtvrtiny (61–75 %) využívají k likvidaci obecní sběrné dvory. Z obdobného tuzemského průzkumu vyplynuly podobné závěry: 60 % českých spotřebitelů zlikvidovalo vyřazené úsporné zdroje správným způsobem, tedy nejčastěji odevzdáním ve sběrném dvoře (47 %) či na prodejním místě (40 %).

Zadavatelem průzkumu byla evropská asociace EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky. Průzkum byl realizován v Rakousku, Německu, Itálii, Nizozemsku a Španělsku prostřednictvím společnosti GfK Italy. V Čechách ralizovala průzkum pro společnost EKOLAMP agentura Markent.

Více o průzkumu a ekologických návycích evropských spotřebitelů se dozvíte zde.

V Zašové dne 20. 10. 2020

Aktuální vývoj nové odpadové legislativy

V říjnu 2018 schválila Evropská unie novou odpadovou směrnici, kterou musí Česká republika do dvou let přenést (transponovat) do české legislativy. Ministerstvo životního prostředí proto připravilo návrhy nových odpadových zákonů, které vycházejí z této směrnice a jsou nyní připravené k projednání v Poslanecké sněmovně.

K předloženým návrhům se vyjádřila řada zájmových skupin a vzniklo tak více než 90 pozměňovacích návrhů. Mnohé z nich jsou nepromyšlené, neefektivní a často s negativním dopadem na fungování zpětného odběru. Do celé záležitosti se vložil dokonce i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který se k některým pozměňovacím návrhům vyjádřil poměrně jednoznačně - vnímá totiž navržené znění některých ustanovení pozměňovacích návrhů jako právní úpravu silně protisoutěžního charakteru a vyslovil obavu, že v případě přijetí daných ustanovení v navržené podobě může dojít k narušení soutěžního prostředí.

Některé pozměňovací návrhy zavádějí do návrhů zákonů řadu monopolizačních nebo oligopolizačních ustanovení. Pokud Poslanecká sněmovna schválí zákon s těmito pozměňovacími návrhy, hrozí výrazné zvýšení recyklačních příspěvků, ovšem bez zlepšení zpětného odběru v České republice. Vzhledem k velké kontroverzi, která provází tyto poslanecké pozměňovací návrhy, dochází k oddalování schválení nových odpadových zákonů.

Účinnost nové odpadové legislativy je stále nastavena na 1. 1. 2021, ale vzhledem k faktu, že Poslanecká sněmovna zákon dosud neprojednala, není stále jasné, na co se mají povinné osoby připravit a jaké jim to přinese náklady.

V Zašové dne 20. 7. 2020

Pětina spotřebitelů nerozezná LED žárovku od úsporky

Podle celoevropského průzkumu zhruba pětina spotřebitelů není schopna rozeznat LED žárovku od úsporné kompaktní zářivky. Design a výrobní technologie světelných zdrojů se natolik zdokonalily, že bez bližšího zkoumání spotřebitel nepozná, o jaký typ žárovky se jedná. Při nákupu rozhoduje životnost, svítivost a teplota světla.

A přitom je potřeba jednotlivé typy žárovek, poté, co doslouží, recyklovat různým způsobem. Kompaktní či lineární zářivky obsahují stopové množství rtuti, která musí být bezpečně odebrána, chemicky stabilizována a uložena na speciálním úložišti.

Naštěstí spotřebitelům starost o správné určení typu světelného zdroje odpadá, stačí odnést vysloužilou žárovku do sběrné nádoby určené pro světelné zdroje. Samotné roztřídění pak provedou pracovníci recyklační firmy.

V Zašové dne 27. 4. 2020

Se starým vánočním osvětlením pomůže EKOLAMP

Pouliční osvětlení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční atmosféru v mnoha městech podtrhuje slavnostní osvětlení ulic a fasád domů pomocí světelných girland, krápníků či kabelů.

Možná i Vaše obec přešla od starých lamp a jednoduchých vánočních řetězů k ekologičtější a úspornější variantě osvětlení svých ulic a nakoupila LED vánoční girlandy a další světelné motivy.

EKOLAMP dokáže obcím zdarma zajistit recyklaci nejen celoročního pouličního osvětlení, ale i zastaralé světelné výzdoby. Potřebné informace naleznete v našem letáku.

V Zašové 19. 1. 2020

Online freerideři poškozují výrobce i spotřebitele

Výrobce z Čech a dalších zemí Evropské unie, pokud chce na trh uvést svůj výrobek, musí splnit nejen řadu legislativních podmínek a požadavků na kvalitu, bezpečnost a ekologičnost svého produktu, ale také musí obstát v silné konkurenci. Není to však jediný problém, se kterým se musí potýkat. Vedle poctivé konkurence se totiž hlavně na online trhu objevuje takzvaný freeriding ze zemí mimo Evropskou unii (zejména z Číny). Tito online prodejci se pohybují v šedé zóně mimo zákony a pravidla: žádné atesty, minimální kvalita, neplatí DPH a pochopitelně ani recyklační příspěvky. Výsledkem je nízká cena, na kterou kupující rádi slyší.

Podle zjištění OECD se tak do EU dostává 5 - 10 % elektrozařízení od výrobců, kteří neodvedli recyklační příspěvek. Jejich recyklaci pak budou muset zaplatit slušní prodejci, kteří se na fungování systému zpětného odběru podílejí.

EKOLAMP vnímá problém online freeriderů jako možnou budoucí hrozbu a dlouhodobě vyvíjí tlak na příslušná odpovědná místa. MŽP proto přichází se zajímavým řešením kopírujícím princip nového zákona zaměřeného proti nelegálnímu online hazardu. Všechny společnosti, které nabízejí v České republice on-line hry, musí být registrovány u Ministerstva financí ČR a musí z výher platit daně. Pokud některá společnost nabízí on-line hazardní hry bez registrace, pak vláda blokuje jejich webové stránky pro Českou republiku. Poskytovatelé internetu mají zakázáno zobrazovat webové stránky blokovaných společností v České republice. Stejně chce vláda postupovat i v případě neregistrovaných prodejců elektrozařízení.

Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.

V Zašové 18. 9. 2019

Opravit, nebo zrecyklovat?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To zjistíte v naší nové mobilní hře „Zrecykluj to!“. Vaším úkolem bude najít a prověřit funkčnost elektrozařízení, která najdete v jednotlivých místnostech fiktivního domu. Na pomoc budete mít potřebné nástroje, které jsou v místnostech poschovávané. Pokud se oprava nezdaří, nezbývá, než rozbitý spotřebič odnést na sběrné místo k recyklaci.

Hru si můžete zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů či tabletů a bez registrace se rovnou pustit do hry. Hrát mohou uživatelé s operačními systémy Android i iOS. Přejeme Vám hodně zábavy a budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám hra líbí.

Odkazy ke stažení hry najdete na www.zrecyklujto.cz.

Zveřejněno v Zašové dne 18. 6. 2019

 

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši budoucnost?

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

Obyvatelé naší obce Zašová mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře Zašová 170, nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.

Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na více než 4400 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.

 

Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.

V Zašové 15. 3. 2019

 

Úsporná žárovka není na hraní

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zárovkami dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové dne 17. 12. 2018

 

Úsporná žárovka do kontejneru na sklo nepatří

 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zárovkami dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové dne 17. 9. 2018

Jakou cenu má elektroodpad?

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.

Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je možné získat zlato, stříbro, měď a další vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem a firmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je mohou dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných zdrojů nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato malé množství rtuti, jejíž zpracování je velmi nákladné. V tomto případě hovoříme o negativní ekonomické hodnotě elektroodpadu.

Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek – plasty na výrobu různých plastových komponentů, kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický materiál. Vyčištěná rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě.

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci/našem městě a nevyhazujte úsporné zářivky do směsného odpadu.

V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře (Zašová 170, 756 51).

Zpětný odběr světelných zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.

 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové dne 17. 7. 2018

 

Úsporná žárovka do koše nepatří (video)

Vloženo 16. 4. 2018, Zašová

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Zašovou. Obyvatelé naší obce Zašová mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře Zašová 170, 756 51, nebo přímo na firmě Mézl a Janíček s.r.o. v přízemí nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové dne 16. 1. 2018

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám nová aplikace

V průměrné české domácnosti je nyní 15 kusů světelných zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu. Úsporky je však, vzhledem k malému obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc se díky recyklaci využije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené.

Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP.

Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket, obecní úřad, nebo další místa ve vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí.

QR kód iOS QR kód Android