Naše obec Zašová recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí.

V  první polovině roku 2021 odevzdali občané k recyklaci celkem 80 televizí, 5 monitorů, 1358 kg drobného elektra, 120 kg tonerů a  600 kg chladících zařízení.

V roce 2020 odevzdali občané k recyklaci celkem 227 televizí, 82 monitorů a 99 kusů velkých spotřebičů.

V roce 2017 občané odevzdali k recyklaci 199 televizí, 64 monitorů a 1 866,00 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce Zašová recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 199 televizí, 64 monitorů a 1 866,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 80,71 MWh elektřiny, 4 009,49 litrů ropy, 375,38 m3 vody a 3,57 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 17,61 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 77,79 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 

za fa Mézl a Janíček

Bronislav Janíček, jednatel